Политика за лични данни

Политика за лични данни

„Едно към Едно“ ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. „Едно към Едно“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

 • Ваше изрично съгласие, получено от Вас като клиент;
 • на изпълнение на задълженията на „Едно към Едно“ ЕООД по договор с Вас;
 • законово задължение, което се прилага спрямо „Едно към Едно“ ЕООД;
 • за целите на легитимни интереси на „Едно към Едно“ ЕООД или на трета страна по рагламента.

„Едно към Едно“ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни, търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност. „Едно към Едно“ ЕООД спазва следните законови постановки при обработка на Вашите данни:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Окомплектуване и поверителност при обработка на личните Ви данни;
 • Гарантиране декларирано ниво на сигурност за личните данни.

„Едно към Едно“ ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси:

 1. Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите
 2. Министерство на вътрешните работи
 3. Други държавни органи
 4. Органи на общинската администрация

„Едно към Едно“ ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

 • създаване на профил за използване на услугата – с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;
 • обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;
 • обработка по направена поръчка – с цел приемане на поръчка и изпълнение на поръчката.

„Едно към Едно“ ЕООД обработва лични данни на всички посетители, а именно:

име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация.

Обработваме също така информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане, с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство.

„Едно към Едно“ ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация, несъобразно с конституцията на Република България.

„Едно към Едно“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което „Едно към Едно“ ЕООД прави необходимите стъпки да изтрие и унищожи всички Ваши лично данни, без забавяне.

„Едно към Едно“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на поръчката, изпълнение на договора, с оглед неизплатени задължения.

„Едно към Едно“ ЕООД не може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите „Едно към Едно“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас. Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. „Едно към Едно“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от „Едно към Едно“ ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.

Право на изтриване (правото да не присъствате в базата данни на фирмата)

Вие имате право да поискате от „Едно към Едно“ ЕООД изтриване на Вашите лични данни, а „Едно към Едно“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

 • личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;
 • Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
 • установили сте, че личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора; Можете да поискате изтриване на Вашите данни на имейл адрес eoof1x1@gmail.com или чрез попълването на следния Формуляр.

 

Предупреждение:

 • „Едно към Едно“ ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва: за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата-членка, което се прилага спрямо „Едно към Едно“ ЕООД;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от „Едно към Едно“ ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

 • обработването е недискретно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Едно към Едно“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Едно към Едно“ ЕООД да провери точността на личните данни;
 • възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания „Едно към Едно“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „Едно към Едно“ ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „Едно към Едно“ ЕООД:

 • да поискате от „Едно към Едно“ ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от „Едно към Едно“ ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от „Едно към Едно“ ЕООД, ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

 • обработването на данни за целите на директен маркетинг;
 • обработването на данни за целите на профилиране.

„Едно към Едно“ ЕООД прекратява обработването на личните данни ако съществуват законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако „Едно към Едно“ ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

„Едно към Едно“ ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

Едно към Едно ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

„Едно към Едно“ ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от „Едно към Едно“ ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

Мерки за сигурност и защита

„Едно към Едно“ ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

„Едно към Едно“ ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

„Едно към Едно“ ЕООД е в процес на техническа разработка, която ще позволява анонимизиране на личните данни. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно с надпис GDPR-ДД-ММ-ГГГГ.

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

„Едно към Едно“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 200044842

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. А. С. Пушкин № 5

Представлявана от Бойко Георгиев Стефанов

Телефон: 0877717237

Електронна поща: eood1x1@gmail.com

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg